Kritikák

"A futár az epikai megjelenítés eszközeivel azt ábrázolja,hogy az 1848-as forradalom elbukása miatt,nehezen bogozható konfliktus-gubancként,miként szált ránk mindaz,amivel gyűrkőzni még ma is feladatunk."
/Lengyel Balázs/

"Sándor Iván okfejtéseiben mindinkább előtérbe jut Bibó István objektivitása.Nem egyszerűen politikai realizmusa,hanem törénelmi tisztánlátása és kérlelhetetlen igazságszerete is." /Vekerdi László/

"...kijelöl egy nyomvonalat,amelyen elindul,szívósan halad rajta előre,ám amikor elérte célját,akkor sem torpan meg,hanemnmegy tovább az ismeretlenbe."
/Földényi F.László

"Sándor Iván prózáját olvasva,mindannyiszor az az érzésem,hogy áttörést hajt végre...ami ennek nyomán létrejön:erélyesen /és elégikusan/ összesűrített elbeszélői tér, igen messzire vezető belső távlatokkal." /Márton László/

"...miközben érzékeli az omlást, nem mond le arról a magatartás-lehetőségről, hogy mindezzel szembenézzen: a klasszikus modernekre emlékeztet az irodalom,az intranzigens demomkratákra a politika terén". /Dérczy Péter/

"A Követés, a regény, és a Daniellával a vonaton, a műhelynapló kéz a kézben jár, és akármelyikük felől kerülünk a másik közelébe, a huszadik századi Magyarország egyik legsötétebb szégyenét fogják láttatni. A történetet, ami ott rejlik mögöttük, ujra és ujra fel kell mondani, nemcsak addig, amig a tanúi köztünk vannak és felmondhatják, hanem amíg csak létezik emberi emlékezet." /Csuhai István/

"A Követés irója mesteri kézzel szövi egymásba valóság és mese szálait, de tül ezen kiváló dramaturg is: egy végsőkig feszített dráma képei peregnek előttünk, mely az utolsó percig a színpadra szegezi tekintetünket...az iró kézenfogja az olvasót, és végigvezti a "kizökkent idő" tébolyult labirintusán..."
/Pályi András/

"...irjon bár esszét,forduljon az irodalomtörténet felé,fogalmazzon regényt,mindig a léthelyzetet,s a léthelyzetek sorozatából összeálló történelmet faggatja..."
/Füzi László/

"...regényei igazolják,hogy a modernizmus nagy műveinek és a modernitás utáninak az ötvözésével a műfaj teherbíró változata alakult ki."
/Olasz Sándor/

"Minden egyes regényének minden egyes pontján érződik a regényírói techné fegyelmező, struktúráló, esztétikailag szervesült jelenléte..."
/Bazsányi Sándor/

"...nemcsak a történelmi tapasztalat, az emberi agy asszociatív emlékezetmunkája, de a poétikai forma is indukálja az események fragmentáris, megszakított ábrázolásmódját a regényeiben.
/Nagy Boglárka/

...a vizualításon és a narratív mozzanaton keressztül teremti meg történelem és "én" emlékezés és amnézia, látvány és szó viszonyát..."
/Wernitzer Júlia/

"...mentalitásértelmezés, útkeresés és az én eróziójának ábrázolása erkölcsi paradigmát alkot és példát mutat a mai magyar regényírásban, miközben a huszadik századi európai regénytörténetbe való világirodalmi beágyazottságot is megjelenít, mintegy dialógust biztosítva a magyar és európai regény elfe/le/dett kapcsolata között."
/Bombitz Attila/

"Mielőtt kilépnék az ajtón kapok Ivántól egy könyvet, egy angolnyelvű Hamletet. Elmeséli, hogy csak egyszer vette le a polcról, megnézni Hamlet utolsó mondatát, összehasonlítani Arany Jánoséval. The rest is scilence.A többi néma csend.Ezt az egy mondatot olvasta el angolul 40 év alatt. Vajon Mózes is erre gondolt 40 év után, lepillantva a tejjel-mézzel folyó Kanaánra? Vagy a pillantás neki is elég volt? Kiolvasható-e egy tájból a jövője? Úgy tűnik az angyal egy-egy pillanatra felvillant némi fényt,ennyit tehet."
/Vári György/

"A mögékérdezés prózaművészetének egyik leghangsúlyosabb etikai mozzanata. Újabb és újabb dolgokat pillant és pillantat meg, újabb álarcok mögött."
/Szegő János/